Osprey at West Charleton Marsh by David Batten

Osprey by David Batten at West Charleton Marsh